button layar2

In 1927 onderzocht Van Giffen, gelijktijdig met de opgraving van de Eexter grafkelder (D13), de overblijfselen van twee nabijgelegen grafkamers waarvan de stenen reeds lang geleden waren afgevoerd. De granietgruisconcentraties van hun standplaatsen waren kort daarvoor in pas ontgonnen land ontdekt. D13b was ook nog doorsneden door een sloot. Het onderzoek van D13b leverde, afgezien wat TRB-aardewerk en enkele klokbekerscherven, vrijwel geen informatie op. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat D13b geen hunebed maar een steenkist is geweest..