button layar2

Dit hunebed is in 1837 opgegraven door J. Kouwens De Sille en sindsdien totaal vernield. Dit bleek uit het onderzoek waaraan Van Giffen het hunebedrestant in 1925 onderwierp. De eigenlijke grafkelder bleek zozeer vergraven dat zelfs geen plattegrond kon worden gereconstrueerd. Het moet echter een klein hunebed zijn geweest, met hooguit twee paar zijstenen, of mogelijk zelfs een steenkist. Van Giffen stelde voorts vast dat de nog aanwezige heuvel in twee keer was opgeworpen. De secundaire heuvel, die sterk was beschadigd, bestond uit zware plaggen. Om de opbouw van de heuvel nogmaals te bestuderen, vond er in 1993 onder leiding van J.N. Lanting een nader onderzoek plaats. Bij die gelegenheid werd het oorspronkelijke maaiveld onder de kernheuvel vastgelegd. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de dekheuvel niet hoger is geweest dan 0,6 m.